Λιακουσιώτης Μάριος

2121049027 - 6939154617

marlogic@live.com

 

Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία
Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.

Ενέργειες Εταιρειών
Συστάσεις επιχειρήσεων, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών.

ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ
Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων

Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος 
Ε2, έντυπο Ν, Ε3 – έντυπο φορολογικής αναμορφώσεως

Διεκπεραιώσεις
Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

 

e-banne
Μετάβαση στο περιεχόμενο